EN

Woda i ścieki

Wskaźniki na stronie:

Z zasobów wody korzystamy na podstawie pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych. Nasza działalność nie wpływa w sposób istotny na funkcjonowanie obszarów chronio­nych i cennych przyrodniczo, a pobierana ilość wody utrzymywana jest dużo poniżej dopuszczalnych wielkości, co potwierdzają analizy wpływu poboru wody na środowisko.

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie prowadzą działalności na obszarach objętych ryzykiem wystąpienia niedoborów wody (wg WWF Water Risk Filter).

Nasza rafineria posiada własną oczyszczalnię ścieków, do której trafiają ścieki zarówno z samego zakładu, jak i z mniejszych firm prowadzących działalność na jej terenie. Oprócz ścieków powstających w procesach produkcyjnych (tzw. ścieki procesowe), w oczyszczalni oczyszcza się jeszcze wody drenażowe, wody opadowe czyste (z dróg i placów) oraz ścieki zaolejone (z terenów produkcyjnych), a także ścieki sanitarne.

Wody i ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są przez jeden z dwóch zrzutów. Wody drenażowe i opadowe czyste odprowadzane są do kanału Rozwójki usytuowanego wzdłuż południowej granicy zakładu. Natomiast pozostałe strumienie, czyli ścieki procesowe, ścieki zaolejone i sanitarne, po oczyszczeniu odprowadzamy do Martwej Wisły, płynącej wzdłuż północnej granicy zakładu.

Grupa Kapitałowa LOTOS śledzi swój wpływ na wodę poprzez bieżące monitorowanie zarówno wielkości poboru wód, jak i kontrolę parametrów środowiskowych w obszarach, na które oddziałuje. Każda inwestycja prowadzona jest w oparciu o dialog z interesariuszami, a żadne zgłoszenie lub skarga nie pozostaje bez rozpatrzenia. Dostawcy i kontrahenci, podpisując umowy ze spółkami Grupy Kapitałowej LOTOS zobowiązują się, że działają odpowiedzialnie, zgodnie z prawem i w poszanowaniu środowiska. Są pod tym kątem regularnie audytowani.

Każdy z zakła­dów produkcyjnych Grupy LOTOS jest właściwie przygotowany na ewentualność awarii i wycieków. Na terenie zakładów obowiązują proce­dury, których celem jest przede wszystkim skuteczne zapobieganie wyciekom, a w razie potrzeby odpowiednie reagowanie na nie. Służy temu też Ratownictwo Chemiczne, specjalistyczny zespół funkcjonujący w naszej firmie. Ewentualne odpady powstałe w wyniku wycieku (np. gleby zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi) przekazywane są wyspecjalizowanym firmom, które zajmują się ich zagospodarowaniem zgodnym z prawem.

Dane na temat wykorzystania wody i odprowadzanych ścieków są monitorowane na poziomie skonsolidowanym, tj. całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Pobór i wykorzystanie wód

  m3  
2017 2018 2019
Pobór wód powierzchniowych (własne ujęcia) 5 998 534 5 840 945 5 415 026
Pobór wód podziemnych - gruntowych (własne ujęcia) 362 643 360 579 357 930
Woda deszczowa gruntowa i wykorzystywana 0 0 0
Woda zakupiona z wodociągów i od dostawców lokalnych 378 981 417 441 407 910
Oczyszczone ścieki pochodzące od innych organizacji 464 54 158 0
Łącznie 6 740 622 6 673 123 6 180 866
Odsetek wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi (stosunek objętości wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi do wody pobranej przez organizację) 25,6% 27,1% b.d

Ścieki według docelowego miejsca przeznaczenia

  m3 
2018 2019
Do wód podziemnych 2 692 0
Do wód powierzchniowych (jezior, rzek itp.) 6 693 281 7 361 691
Do przedsiębiorstw komunalnych poza grupą kapitałową 320 655 366 397
Łącznie 7 016 628 7 728 088

Ścieki uzdatnione przez organizację według sposobu uzdatniania ścieków

  m3
2018 2019
Przez organizację 6 656 908 7 447 200
Przez zakład oczyszczania ścieków 52 746 3 886
Łącznie 6 653 119 7 451 086

OG5

Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji w Grupie Kapitałowej LOTOS

Objętość [m3] Udział [%]
Całkowita ilość wyprodukowanej wody 128 169,00 100,0%
woda ponownie wykorzystana 310,00 0,1%
woda poddana recyklingowi 0,00 0,0%
woda ponownie wstrzyknięta 127 859,00 99,9%
  Całkowita objętość węglowodorów zrzucanych do wytworzonej wody 0,0%

OG6

Objętość węglowodorów spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery

Lokalizacja Objętość gazów skierowanych do spalenia [tys. m3] Objętość gazów wypuszczonych do atmosfery [tys. m3]
Polska 15 126 0
Wody międzynarodowe, Polska wyłączna strefa ekonomiczna (platforma LOTOS Petrobaltic i Platforma BB) 17 527 0
Litwa   0
Suma 32 653 0