EN

O RaporcieGrupa LOTOS sporządza raporty na temat informacji niefinansowych w cyklu rocznym.

Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Poprzedni zintegrowany raport Grupy Kapitałowej LOTOS został opublikowany w dniu 23 listopada 2019 r.

Grupa LOTOS, jako jednostka dominująca dla grupy kapitałowej, jest spółką akcyjną, której większościowym udziałowcem, posiadającym 53,19% akcji jest Skarb Państwa. Zintegrowany Raport Grupy Kapitałowej LOTOS 2019 został sporządzony zgodnie ze standardem raportowania GRI Standards w wersji Core oraz z Ustawą o Rachunkowości (art. 49b oraz art. 55 ust 2b-2e). W niniejszym raporcie zmianę wobec poprzednich lat stanowi zastosowanie wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) na temat raportowania kwestii środowiskowych. W raporcie nie dokonuje się korekt względem zawartości poprzednich raportów. Raport nie był poddany zewnętrznej weryfikacji.

Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie ankietowe wśród grupy ponad 100 interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS, wśród pracowników za pośrednictwem intranetu oraz wśród fanów Grupy LOTOS na portalu Facebook. Badanie przeprowadziła niezależna firma doradcza Go Responsible w dniach 23–28 kwietnia 2020 r. W badanie zaangażowani byli: przedstawiciele Kadry Zarządzającej Grupy Kapitałowej LOTOS, pracownicy całej Grupy Kapitałowej LOTOS ze wszystkich spółek i jednostek organizacyjnych poddanych raportowaniu oraz kilkudziesięciu przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych LOTOSU, którzy wzięli udział w ankiecie online. W ramach badania nasi interesariusze oceniali, które z tematów są z ich perspektywy istotne, zgłaszali także własne propozycje wątków, które ich zdaniem powinny zostać poruszone w raporcie. Na podstawie wyników badania przeprowadzono proces identyfikacji i walidacji istotnych aspektów do tegorocznego raportu.

Mapa istotności

Raportowane są tematy, które zostały wybrane jako istotne przez interesariuszy zewnętrznych i przez firmę.

Przygotowując poszczególne treści, spółka oparła się na czterech zasadach określonych przez standard:

  • istotności prezentowanych informacji,
  • włączenia w proces tworzenia raportu interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS,
  • pokazania szerszego kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz
  • kompletności prezentowanych treści.

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej Grupy LOTOS – www.lotos.pl oraz www.odpowiedzialny.lotos.pl

Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Pytania prosimy kierować do Działu Komunikacji Zewnętrznej Grupy LOTOS S.A. na adres: media@grupalotos.pl

lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer (58) 308 72 29.