EN

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

POBIERZ XLS (14.83 KB)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2019

w milionach złotych

Nota 2019 2018
    (dane przekształcone)
       
Przychody ze sprzedaży 8.1 29.493,3 30.121,7
Koszt własny sprzedaży 9.1 (25.649,1) (25.619,0)
       
Zysk na sprzedaży   3.844,2 4.502,7
       
Koszty sprzedaży 9.1 (1.425,6) (1.355,6)
Koszty ogólnego zarządu 9.1 (490,8) (422,1)
Pozostałe przychody 9.3 134,6 412,5
Pozostałe koszty 9.4 (92,7) (156,2)
       
Zysk operacyjny   1.969,7 2.981,3
       
Przychody finansowe 9.5 70,1 41,1
Koszty finansowe 9.6 (351,8) (303,1)
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 14 4,2 3,3
       
Zysk przed opodatkowaniem   1.692,2 2.722,6
Podatek dochodowy od osób prawnych 10.1 (539,3) (1.135,2)
Zysk netto   1.152,9 1.587,4
       
Inne całkowite dochody/(straty)      
       
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku:   91,2 (71,6)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   6,6 (8,6)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 20 104,5 (77,8)
Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych 10.1 (19,9) 14,8
       
Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku:   (8,9) 0,1
Zyski/(Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia   (10,9) 0,4
Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat) aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 10.1 2,0 (0,3)
       
Inne całkowite dochody/(straty) netto   82,3 (71,5)
       
Całkowite dochody/(straty) ogółem   1.235,2 1.515,9
       
Zysk netto przypisany:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 1.152,9 1.587,4
       
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej   1.235,2 1.515,9
       
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)      
Średnia ważona liczba akcji w milionach sztuk 11 184,9 184,9
- podstawowy 11 6,24 8,59
- rozwodniony 11 6,24 8,59