EN

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Wskaźniki na stronie:

Zrównoważony rozwój wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej LOTOS, a dążenie do ograniczenia wpływu na środowisko jest jej stałym celem. Organizacji zależy na przemyślanym zarządzaniu ochroną środowiska.

Ograniczamy zużycie energii, materiałów i surowców, kontrolujemy i redukujemy emisję gazów i ścieków, zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów oraz dbamy o bioróżnorodność. Rozumiemy, że działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na różne komponenty ekosystemu, dlatego na bieżąco prowadzi ona monitoring i analizy naszego oddziaływania na środowisko.

Z roku na rok LOTOS coraz lepiej kontroluje emisję zanieczyszczeń powietrza, a w obszarze wydobywczym stara się wytwarzać mniej odpadów i ścieków oraz jak najmniej zanieczyszczać wodę. Równie istotna ze względu na aspekt środowiskowy jest gospodarka energetyczna. Koncern bada zużycie energii na każdym etapie łańcucha wartości, kontroluje stan techniczny urządzeń, lokalizuje i likwiduje elementy powodujące niepotrzebne straty energii. Zwraca też uwagę na wszystkie te aspekty przy nowych inwestycjach.

Grupa Kapitałowa LOTOS dba także o swój wpływ na społeczności lokalne. Pomimo braku wymagań prawnych w tym zakresie uszczelniono najbardziej uciążliwe zapachowo urządzenia w naszej oczyszczalni ścieków w Gdańsku, zapewniono recyrkulację części oczyszczonych ścieków i kondensatu pary wodnej oraz zbudowano instalację zawracania gazów zrzutowych, które wykorzystujemy jako gaz opałowy (zamiast spalania ich na pochodniach). Przy okazji modernizacji rafinerii doprowadzono gaz do okolicznych miejscowości.

W 2019 r. na Grupę Kapitałową LOTOS nie zostały nałożone żadne kary ani sankcje pozafinansowe z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Lista procedur, regulaminów, zasad, instrukcji i strategii wdrożonych w Grupie Kapitałowej LOTOS zapewniających odpowiedzialne zarządzenie tematem ochrony środowiska:

 • Polityka ZSZ
 • Gospodarka odpadami
 • Plan gospodarki odpadami
 • Plan zarządzania hałasem
 • Plan monitorowania środowiskowego
 • Cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne
  • Spis celów środowiskowych i energetycznych
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych
  • Aspekty środowiskowe
 • Monitorowanie procesów i działań mających wpływ na środowisko
 • Zasady postępowania przy pobieraniu prób i prowadzeniu pomiarów środowiskowych
 • Monitorowanie emisji CO2 z instalacji produkcyjnych Grupy LOTOS S.A.
 • Zapobieganie i przygotowanie na awarie i wypadki przy pracy
 • Reagowanie na zdarzenia awaryjne
 • Prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach awaryjnych
 • Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do właściwego reagowania na awarie i inne zagrożenia
 • Dyrektywa w sprawie zasad komunikacji w zakresie działalności środowiskowej spółek Grupy Kapitałowej - Grupy LOTOS S.A. z Biurem Ochrony Środowiska Grupy LOTOS S.A.
 • Zasady postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko – instrukcja dla firm zewnętrznych realizujących prace w ramach projektu EFRA
 • Zasady gospodarowania odpadami na terenie Grupy LOTOS S.A. – informacja dla firm zewnętrznych