EN

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

POBIERZ XLS (14.54 KB)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok 2019

w milionach złotych

Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 13 9.638,4 8.742,4
Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu 13 160,0 151,9
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 13 3.632,4 3.044,0
Aktywa niematerialne segmentu wydobywczego 13 330,5 338,0
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 14 142,2 117,2
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10.3 174,5 149,6
Pochodne instrumenty finansowe 23 0,1 9,1
Pozostałe aktywa długoterminowe 15 158,1 525,8
Aktywa trwałe razem 14.236,2 13.078,0
Aktywa obrotowe
Zapasy 16 4.854,3 4.848,9
- w tym zapasy obowiązkowe 3.023,8 2.886,9
Należności z tytułu dostaw i usług 15 2.609,1 1.880,4
Należności z tytułu podatku dochodowego 96,7 2,4
Pochodne instrumenty finansowe 23 25,1 15,3
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 15 334,1 457,6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 1.516,6 1.941,3
Aktywa obrotowe razem 9.435,9 9.145,9
Aktywa razem 23.672,1 22.223,9
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 18 184,9 184,9
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 19 2.228,3 2.228,3
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 20 (203,6) (288,2)
Zyski zatrzymane 10.415,5 9.826,1
Różnice kursowe z przeliczenia 90,2 83,6
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12.715,3 12.034,7
Udziały niekontrolujące 0,1 0,1
Kapitał własny razem 12.715,4 12.034,8
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu 22 3.142,6 2.345,3
Pochodne instrumenty finansowe 23 6,6 6,9
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 10.3 475,2 324,9
Świadczenia pracownicze 24 207,5 170,4
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 1.266,0 1.196,8
Zobowiązania długoterminowe razem 5.097,9 4.044,3
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu 22 1.273,8 1.538,7
Pochodne instrumenty finansowe 23 15,3 47,4
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 1.940,8 1.913,7
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 217,1 565,3
Świadczenia pracownicze 24 174,3 156,2
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 2.237,5 1.923,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.858,8 6.144,8
Zobowiązania razem 10.956,7 10.189,1
Kapitał własny i zobowiązania razem 23.672,1 22.223,9