EN

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

POBIERZ XLS (13.59 KB)

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2019

w milionach złotych

Nota Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem
1 stycznia 2019 184,9 2.228,3 (288,2) 9.826,1 83,6 12.034,7 0,1 12.034,8
Zysk netto 11 - - - 1.152,9 - 1.152,9 - 1.152,9
Inne całkowite dochody/(straty) netto - - 84,6 (8,9) 6,6 82,3 - 82,3
Całkowite dochody/(straty) ogółem - - 84,6 1.144,0 6,6 1.235,2 - 1.235,2
Dywidenda 12 - - - (554,6) - (554,6) - (554,6)
31 grudnia 2019 184,9 2.228,3 (203,6) 10.415,5 90,2 12.715,3 0,1 12.715,4
1 stycznia 2018 184,9 2.228,3 (225,2) 8.432,2 92,2 10.712,4 0,1 10.712,5
Wpływ zmiany polityki rachunkowości - - - (8,7) - (8,7) - (8,7)
1 stycznia 2018 184,9 2.228,3 (225,2) 8.423,5 92,2 10.703,7 0,1 10.703,8
Zysk netto 11 - - - 1.587,4 - 1.587,4 - 1.587,4
Inne całkowite dochody/(straty) netto - - (63,0) 0,1 (8,6) (71,5) - (71,5)
Całkowite dochody/(straty) ogółem - - (63,0) 1.587,5 (8,6) 1.515,9 - 1.515,9
Dywidenda - - - (184,9) - (184,9) - (184,9)
31 grudnia 2018 184,9 2.228,3 (288,2) 9.826,1 83,6 12.034,7 0,1 12.034,8