EN

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Wskaźniki na stronie:

Wartości i Kodeks Etyki

102-16

Odpowiedzialność Grupy Kapitałowej LOTOS wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się prowadzeniem działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Poczuwa się ona także do odpowiedzialności za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.

Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi biznes w sposób etyczny, przestrzegając norm we wszystkich obszarach działalności. Firma przyjęła system wartości, który u swoich podstaw ma szacunek dla potrzeb społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Cztery naczelne wartości społeczne Grupy Kapitałowej LOTOS

Zrównoważony rozwój jest dla Grupy Kapitałowej LOTOS integralną częścią działalności. Jest ona świadoma swego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego będąc firmą społecznie odpowiedzialną, kieruje się w prowadzonych działaniach zasadami etycznymi.

Bardzo istotne dla Organizacji jest przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak ISO 26000, w zakresie ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Filary strategicznego podejścia Grupy Kapitałowej LOTOS do zrównoważonego rozwoju

W 2019 roku Grupa Kapitałowa LOTOS działała zgodnie z wyzwaniami, zdefiniowanymi przez 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku (Sustainable Development Goals, SDGs) oraz Wizję Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 roku, oraz 10 zasadami Global Compact.

Zgodnie z wizją zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu do 2050 roku, Grupa Kapitałowa LOTOS zobowiązała się do tego, aby:

 • działania opierać na szerokiej współpracy, innowacyjnym myśleniu oraz edukacji zarówno własnych pracowników, jak i społeczeństwa;
 • prowadzić działalność biznesową w oparciu o zaufanie i dialog;
 • podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników;
 • stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;
 • promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
 • tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko;
 • wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów, jak i edukacji;
 • prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki;
 • podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy.

Program Etyczny

Skuteczne i etyczne zarządzanie kulturą organizacyjną w Grupie Kapitałowej LOTOS jest możliwe dzięki Programowi Etycznemu, będącym fundamentem jej działań. Buduje on wartość dla naszych pracowników i interesariuszy zewnętrznych.

W skład Programu etycznego wchodzą:

 • kodeks etyki,
 • rzecznik ds. etyki,
 • kanały zgłoszeniowe naruszeń kodeksu,
 • edukacja pracowników,
 • łatwa komunikacja

Kodeks Etyki zawiera zasady i opisuje system wartości etycznych Firmy, którymi pracownicy powinni kierować się w pracy i w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy. Naruszenia Kodeksu Etyki są zgłaszane i rozpatrywane przez Rzecznika ds. etyki. Stoi on na straży przestrzegania Kodeksu w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Rzecznik ds. etyki jest do dyspozycji każdego pracownika i kontrahenta Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dostępne formy kontaktu z Rzecznikiem:

 • bezpośrednie spotkanie w porze dogodnej dla pracownika, umówione wcześniej przez telefon,
 • rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości dla Rzecznika
  (nr tel.+48 58 308 80 70),
 • przesłanie e-maila na adres: liniaetyki@grupaLOTOS.pl,
 • wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: www.LOTOS.pl,
 • wysłanie pisma ze zgłoszeniem pocztą tradycyjną.

Grupa LOTOS S.A. prowadzi działalność zgodnie ze Zbiorem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Spójność z tymi zasadami pozwala budować kulturę etyczną firmy, co przekłada się na kształtowanie naszych relacji z otoczeniem rynkowym i stanowi istotny element budowania naszej pozycji rynkowej.

Przeciwdziałanie korupcji, nadużyciom i konfliktom interesu

103-1, 103-2, 103-3

W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. funkcjonuje Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom, której celem jest zwiększanie bezpieczeństwa procesów biznesowych w organizacji.

Poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem potencjalnych nadużyć, minimalizowane są możliwość ich wystąpienia. Dodatkowo w razie ewentualnej materializacji tego ryzyka zapewnione jest niezwłoczne podjęcie działań mobilizujących zasoby do natychmiastowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, ograniczenia szkodliwych skutków jej wystąpienia, powrotu organizacji do sytuacji pożądanej oraz eliminacji ponownego wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Interesariusze mogą zgłaszać wszelkie podejrzenia dotyczące nieprawidłowości i/lub nadużyć, poprzez zdefiniowane i udostępnione kanały komunikacji, w tym do Biura Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS S.A.

W organizacji nie ma przyzwolenia na żaden rodzaj nadużyć. Organizacja należy m.in do globalnej inicjatywy United Nations Global Compact Call to Action on Anti-Corruption, jednoczącej biznes w walce ze wszelkimi przejawami korupcji. Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom oraz inne antykorupcyjne regulacje wewnętrzne znane są wszystkim pracownikom spółek należących do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Każdy nowo przyjmowany pracownik w ramach szkoleń, otrzymuje m.in. informacje dotyczące tych regulacji oraz odpowiedzialności wynikającej i ich nieprzestrzegania dodatkowo w trakcie trwania stosunku pracy wielokrotnie są one przypominane.

W 2019 r. w GK LOTOS kontynuowano realizację Programu Przeciwdziałania Nadużyciom oraz monitorowano wynikające z niego rozwiązania. W celu podwyższania odporności organizacji na nadużycia oraz budowania świadomości i zaangażowania pracowników, w tym kadry kierowniczej przeprowadzono szereg działań edukacyjnych w tym szkolenia i publikacje.

Realizowane w organizacji działania służące zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć postrzegane są jako skuteczne. Przyczyniają się do tego m.in. następujące działania:

 • realizowanie Programu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, w oparciu o Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom, zakładającego m.in.: edukację na temat identyfikacji zagrożeń, informowanie o odpowiedzialności za działania i przestępstwa korupcyjne, realizację postępowań wyjaśniających (w przypadku zgłoszonych podejrzeń nadużyć) oraz implementację mechanizmów ograniczających ryzyko nadużyć;
 • zdefiniowanie Karty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć a także zarządzanie i monitorowanie tego ryzyka, a także plan jego ograniczania oraz postępowania w razie materializacji;
 • stosowanie w zapytaniach ofertowych oraz umowach klauzul CSR (w tym klauzuli antykorupcyjnej);
 • wyodrębnienie w ramach Biura Audytu Wewnętrznego Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć;
 • funkcjonowanie w strukturach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Działu Weryfikacji Kontrahentów oraz Biura Kontroli Wewnętrznej;
 • nałożenie na wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., obowiązku weryfikacji kontrahentów zgodnie ze zdefiniowaną procedurą,
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania nadużyciom w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Do działań przeciw nadużyciom należy również nałożenie na wszystkie spółki Grupy Kapitałowej obowiązku weryfikacji kontrahentów zgodnie z procedurą oraz przestrzeganie Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom.

W 2019 roku oceniono pod względem ryzyka występowania zdarzeń korupcyjnych wszystkie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Procedury należytej staranności

W Grupie Kapitałowej LOTOS (w zależności od zakresu działalności spółki i jej potrzeb) stosowane są następujące procedury należytej staranności zgodne ze standardami i normami, w ramach certyfikowanych systemów zarządzania:

 • Zarządzanie jakością, wg normy PN–EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”
 • Zarządzanie środowiskowe, wg normy PN–EN ISO 14001:2015 „Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania”
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, wg normy PN–N–18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania”.

Inne systemy zarządzania lub ich elementy wdrożone w Grupie Kapitałowej LOTOS, które nie zostały poddane procesowi certyfikacji to:

 • System Zarządzania Energią (ISO 50001)
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001)
 • Wewnętrzny System Kontroli
 • AQAP – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości (AQAP 2110)
 • System Zarządzania Ryzykiem (ISO 31000).