EN

Wynagrodzenia i benefity

Wskaźniki na stronie:

Pracownicy mogą otrzymać indywidualną premię roczną według zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) oraz nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia zawodowe. Raz w roku przeprowadzany jest okresowy przegląd płac.

Spółka oferuje swoim pracownikom warunki wynagradzania uwzględniające:

  • opłacanie pracowników stosownie do rodzaju wykonywanej przez nich pracy oraz kwalifikacji i kompetencji wymaganych do jej wykonania,
  • różnicowanie indywidualnych wynagrodzeń pracowników w powiązaniu z ich wynikami pracy,
  • realizację na oczekiwanym poziomie wyznaczonych celów i zadań,
  • nagradzanie pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe skutkujące znaczną, nieoczekiwaną wartością dodaną dla spółki.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, zgodnym z przyporządkowanym przedziałem poziomu zaszeregowania, pracownikowi przysługują dodatkowe wynagrodzenia naliczane i wypłacane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, tj. za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w porze nocnej.

Jednocześnie Grupa LOTOS dba o rozwój zawodowy pracowników, oferując indywidualne plany szkoleniowe oraz zapewniając pracownikom o dużym potencjale rozwojowym awanse i ścieżki kariery.

Pracownicy mają możliwość:

  • korzystania ze świadczeń medycznych i dentystycznych dla pracownika oraz ze świadczeń medycznych dla członków jego najbliższej rodziny,
  • korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w wysokości składki pokrywanej przez Grupę LOTOS na rzecz wszystkich pracowników (250 zł),
  • rozwijania się w ramach Akademii LOTOS, która oferuje szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą, dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych,
  • zakupu Karty MultiSport i OK System,
  • skorzystania ze zniżki na stacjach paliw LOTOS,
  • udziału w firmowych sekcjach sportowych, m.in.: siatkarskiej, żeglarskiej, tenisa ziemnego, piłki nożnej, kręgli, szachów oraz LOTOS Running Team.

Okresowo weryfikujemy system wynagrodzeń na podstawie raportów płacowych wiodących firm doradczych oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zakończony w 2019 r. proces wartościowania stanowisk pracy umożliwił stworzenie nowego systemu zaszeregowania pracowników. Wartościowanie objęło wszystkie stanowiska występujące w spółce – począwszy od najwyższego kierownictwa po stanowiska wykonawcze. Stało się to następnie podstawą do walidacji oraz budowy nowego taryfikatora wynagrodzeń. Od 11 grudnia 2019 r. w Grupie LOTOS obowiązuje zaktualizowany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Grupy LOTOS, którym objętych jest 97% pracowników.

Pracownicy Grupy LOTOS mają możliwość budowania dodatkowego kapitału na emeryturę ze składek opłacanych przez pracodawcę dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie z funduszem inwestycyjnym. Koncern zapewnia także atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, opiekę medyczną oraz dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci. W 2019 r. Grupa LOTOS wybrała też instytucję finansową, z którą zostały zawarte umowy o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

W 2019 r. stosunek wynagrodzenia najwyżej zarabiającej jednostki w Grupie LOTOS do mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników wyniósł 7,6 i był o 5,5% niższy niż w 2018 r.