EN

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo pracowników jest dla Grupy Kapitałowej LOTOS sprawą kluczową. Z tego powodu organizacja stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników. Kieruje się zasadą, że żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna, aby nie można jej było wykonać bezpiecznie.

Grupa Kapitałowa LOTOS stara się utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa, minimalizować zagrożenia oraz podnosić świadomość pracowników na temat kultury bezpiecznej pracy.

W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje Służba BHP będąca organem doradczo-kontrolnym Pracodawcy, która prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Funkcjonujący w Grupie Kapitałowej LOTOS certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania (w skład którego wchodzi również system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) obejmuje całą działalność spółki, w tym wszystkich pracowników, miejsca pracy i realizowane przez pracowników działania.

W trosce o zapewnienie właściwych warunków pracy i zdrowia pracowników, Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu m.in. ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Poprzez systematyczne wdrażanie odpowiednich środków kontroli eliminujemy zagrożenia i podnosimy poziomu bezpieczeństwa. Cele te realizujemy m.in. poprzez:

 • zapewnienie właściwej organizacji środowiska pracy i ergonomii na stanowiskach pracy,
 • systematyczne wykonywanie badań środowiskowych,
 • stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń w kolejności TOL, zbiorowych na stanowiskach pracy oraz indywidualnych, dopasowanych bezpośrednio do pracownika,
 • stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń procesowo-technicznych (BAT),
 • doskonalenie systemu identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka w układzie człowiek – maszyna – otoczenie,
 • prowadzenie systematycznej działalności doradczo-nadzorczo-kontrolnej,
 • organizowanie praktycznych szkoleń i warsztatów tematycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników,
 • podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników wpływające na wzrost kultury bezpieczeństwa pracy,
 • szereg inicjatyw wykraczających poza przepisy prawa również w zakresie nadzoru nad wykonawcami.

W Grupie Kapitałowej LOTOS istnieje kilka ścieżek umożliwiających pracownikom zgłaszanie niebezpieczeństw związanych z pracą. Pracownicy mają do dyspozycji skrzynki bhp dostępne w budynkach, aplikację do zgłaszania sytuacji niebezpiecznych w wewnętrznym intranecie oraz odrębny adres e-mail.

W ramach prowadzonych działań, realizuje się również politykę umożliwiającą pracownikom odejście od stanowiska pracy w sytuacji, która ich zdaniem zagraża ich zdrowiu lub może spowodować obrażenia. Informacje dotyczące tego prawa są komunikowane m.in. podczas szkoleń wstępnych oraz szkoleń okresowych dla pracowników.

W celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników w Grupie Kapitałowej LOTOS powstał zbiór złotych zasad opierających się na obowiązujących przepisach prawa oraz uregulowaniach wewnętrznych. Zasady te ustalono po analizie zagrożeń oraz sytuacji niebezpiecznych z ostatniej dekady. Mają one na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, a także budowę wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa pracy i kształtowanie właściwej postawy zatrudnionych.

W 2019 r. na platformie e-learningowej stworzono szkolenie BHP – „Poznaj Złote zasady bezpieczeństwa pracy pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS”.

Złote zasady bezpieczeństwa pracy pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS

Najważniejsze szkolenia i akcje

403-5 2018, 403-8 2018

Do najważniejszych szkoleń i akcji można zaliczyć m.in.:

 1. zajęcia z radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi,
 2. inicjowanie akcji mających na celu propagowanie lub zapewnienie:
 • zdrowego odżywiania się,
 • rzucenia palenia,
 • bezpieczeństwa przy ręcznym przenoszeniu ciężarów,
 • aktywności i ćwiczeń fizycznych,
 • ergonomii w biurze,
 • organizacji prac na stanowisku pracy,
 • bezpiecznego użytkowania chemikaliów,
 • ochrony pracowników przed hałasem.

Aby w sposób bardziej przystępny przybliżyć tematykę bezpieczeństwa w miejscu pracy, co roku w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku organizowane są Dni BHP. Odbyło się już 10 edycji, podczas których pracownicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich, warsztatów o ochronie zdrowia, a także wziąć udział w konkursach z zakresu BHP. Grupa Kapitałowa LOTOS regularnie włącza się też do akcji rowerowej, zachęcając swoich pracowników do większej aktywności fizycznej. W 2019 r., oprócz „zbierania kilometrów” dla Gdańska, koncern zaangażował się w akcję „Kręć kilometry” umożliwiającą rywalizację z innymi firmami.

Przez cały zeszły rok prowadziliśmy liczne dodatkowe inicjatywy, by poprawić bezpieczeństwo pracy oraz edukować w tym zakresie naszych pracowników. W 2019 r. podsumowano też III edycję programu motywacyjnego „Pracuję bezpiecznie – Grupa LOTOS”, która przyniosła rekordową liczbę projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy w rafinerii. Program ten skierowany jest do pracowników Grupy LOTOS oraz firm wykonujących prace na rzecz zakładu.

W 2019 r. wprowadzono też nowy projekt wizualizacji bezpieczeństwa pracy, która obejmuje m.in. oznakowania informacyjne, motywacyjne, infografikę oraz oznakowanie podłogowe. W pierwszym etapie zmiany dotyczyły oznakowania schodów, lokalizacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz defibrylatorów.

Inne działania

Inne działania to:

 • przeglądy BHP prowadzone przez kierownictwo;
 • testy nowej odzieży ochronnej z materiałów zapewniających większy komfort niż odzież obecnie stosowana (elastyczność, właściwości termiczne w okresie letnim, krój). Wyniki testów posłużą do przeanalizowania zasadności zamiany odzieży na nową, bardziej komfortową i o podwyższonych parametrach ochronnych;
 • szkolenia BHP dla wykonawców w e- learningu, opracowane w 5 językach;
 • „Minuta dla bezpieczeństwa” – inicjatywa polegająca na rozpoczynaniu różnego rodzaju spotkań/szkoleń/odpraw od omówienia tematu związanego z BHP.

W 2019 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS miały miejsce 32 wypadki (w tym 12 w Grupie LOTOS). Wszystkie zostały zaklasyfikowane jako lekkie. Większość miała związek z transportem (poruszaniem się pieszo, kierowaniem pojazdami) lub z obsługą, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń.

W 2019 r. nie odnotowano żadnych nowych zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej wśród pracowników Grupy LOTOS S.A. W ubiegłym roku trwało postępowanie dotyczące zgłoszenia choroby zawodowej przez pracownika zainicjowane w 2017 r.