EN

Rozwój i edukacja


Wskaźniki na stronie:

Polityka szkoleniowa zapewnia każdemu pracownikowi możliwość podwyższania swoich kompetencji oraz wzmacniania silnych stron. Pomaga ona w odkrywaniu talentów w organizacji i wspieraniu ekspertów.

Dobrze dobrane szkolenia wpływają na wzrost poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

Aby najlepiej dobrać tematykę szkoleń do potrzeb pracowników, prowadzone są badania ich satysfakcji. W programie szkoleń uwzględnia się również plany rozwojowe konkretnych osób, komórek organizacyjnych oraz potrzeby rozwojowe firmy. Osiągnięcia pracowników są podsumowywane i omawiane za pomocą Systemu Okresowej Oceny Pracowników (SOOP). Od 2004 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS działa program szkoleniowo-rozwojowy Akademia LOTOS.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika

  2018  2019  Zmiana r/r 
Liczba godzin szkoleniowych Godziny szkoleniowe na pracownika Liczba godzin szkoleniowych Godziny szkoleniowe na pracownika Liczba godzin szkoleniowych Godziny szkoleniowe na pracownika
Grupa LOTOS      
W podziale na płeć      
Kobiety 12 881 26,6 11 967 22,7 -7,1% -14,66%
Mężczyźni 24 663 24 27 589 24,8 +11,86% +3,33%
Łącznie 37 514 24,8 39 556 24,1 +5,44% -2,82%
             
W podziale na rodzaj stanowiska      
Kierownictwo 9 349 31,8 10 742 33,1 +14,9% +4,09%
Pozostali pracownicy 28 165 23,1 28 814 21,9 +2,3% -5,19%
Łącznie 37 514 24,8 39 556 24,1 +5,44% -2,82%
             
Grupa Kapitałowa LOTOS      
W podziale na płeć      
Kobiety 25 085 21,7 25 817 21 +2,9% -3,4%
Mężczyźni 79 911 20,5 88 576 21,4 +10,8% +4,2%
Łącznie 104 996 20,8 114 393 21,3 +8,9% +2,4%
             
W podziale na rodzaj stanowiska*      
Kierownictwo 22 055 22,6 24 808 23,8 +12,5% +5,3%
Pozostali pracownicy 82 910 20,6 89 105 20,8 +7,5% +1,1%
Łącznie 104 965 21 113 913 21,4 +8,5% +2,0%

* W zestawieniu nie ujęto danych AB LOTOS Geonafta.

Wspomniany wcześniej SOOP to źródło cennych informacji o realizacji celów zawodowych i rozwojowych oraz poziomie kompetencji i potrzebach szkoleniowych w całej firmie.

Wskaźniki weryfikujące skuteczność działań rozwojowych w Grupie LOTOS:

  • średnia ocena kompetencji kluczowych: 5,1
  • średnia ocena kompetencji menedżerskich: 5,0
  • średnia ocena kompetencji funkcyjnych: 5,1
  • stopień realizacji celów rozwojowych: 93,3%
  • stopień realizacji celów zawodowych: 98,2%

Skala oceny:

  • 1–3: znacząco nie spełnia oczekiwań
  • 4: częściowo spełnione oczekiwania
  • 5: wynik w pełni spełnia oczekiwania
  • 6: wynik przekracza oczekiwania
  • 7: wynik znacząco przekracza oczekiwania

Średnie oceny kompetencji pracowników Grupy LOTOS są na satysfakcjonującym poziomie – mieszczą się bowiem w granicach od 5 do 5,9. Oznacza to, że wymogi związane z daną kompetencją w pełni spełniają oczekiwania. Wysoki, ponad 90-procentowy stopień realizacji celów rozwojowych i analiza rodzajów stawianych celów świadczą o różnorodności proponowanych pracownikom form rozwoju. Wybierane przez nich opcje rozwojowe wychodzą poza kontekst szkoleniowy i dzięki temu ułatwiają transfer kompetencji do środowiska zawodowego. Pracownicy spółki charakteryzują się również bardzo dobrym przygotowaniem kompetencyjnym.

W 2019 r. w ocenie w ramach SOOP wzięło udział 97,8% spośród wszystkich upoważnionych do tego pracowników Grupy LOTOS.