EN

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

POBIERZ XLS (15.65 KB)

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2019

w milionach złotych (sporządzone metodą pośrednią)

Nota 2019 2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk netto 1.152,9 1.587,4
Korekty: 1.780,1 1.106,7
Podatek dochodowy 10.1 539,3 1.135,2
Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 14 (4,2) (3,3)
Amortyzacja 9.1 909,3 722,7
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych 156,3 190,5
Odsetki i dywidendy 191,8 133,5
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 47,7 8,0
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 9.3 (61,1) (271,7)
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 9.5; 9.6 (15,8) 7,2
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług (728,7) 796,6
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów 48,2 (157,3)
(Zwiększenie) stanu zapasów (8,1) (1.256,7)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 27,1 (288,0)
Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 634,0 77,6
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych 44,3 12,4
Podatek dochodowy zapłacony (802,8) (366,6)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.130,2 2.327,5
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 6,1 3,2
Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych 2,1 1,7
Odsetki otrzymane 5,1 6,2
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 0,6 8,3
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych (805,0) (967,2)
Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 14 (17,3) (7,6)
Lokaty - 8,0
Depozyty zabezpieczające (49,7) 27,0
Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego 394,6 (226,3)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 55,6 60,1
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (407,9) (1.086,6)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 22.1 283,4 366,6
Emisja obligacji 22.3 - 128,2
Otrzymane dotacje 0,5 -
Wydatki z tytułu spłaty kredytów 22.1 (1.347,3) (1.109,5)
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek 22.2 (11,9) (12,8)
Wykup obligacji 22.3 - (214,8)
Zapłacone odsetki (242,3) (224,3)
Zapłacone dywidendy 12 (554,6) (184,9)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu (194,4) (33,0)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych (74,6) 49,5
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2.141,2) (1.235,0)
Przepływy pieniężne netto razem (418,9) 5,9
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (2,8) 11,8
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (421,7) 17,7
Środki pieniężne na początek okresu 1.938,3 1.920,6
Środki pieniężne na koniec okresu 17 1.516,6 1.938,3