EN

Wskaźniki na stronie:

POBIERZ XLS (14.13 KB)

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

  mln PLN  mln EUR 
za rok 2019 za rok 2018 za rok 2019 za rok 2018
Przychody ze sprzedaży 29.493,3 30.121,7 6.856,0 7.059,4
Zysk operacyjny 1.969,7 2.981,3 465,2 698,7
Zysk przed opodatkowaniem 1.692,2 2.722,6 400,6 638,1
Zysk netto 1.152,9 1.587,4 273,9 372,0
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.152,9 1.587,4 273,9 372,0
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym - - - -
Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.235,2 1.515,9 293,0 355,3
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.235,2 1.515,9 293,0 355,3
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.130,2 2.327,5 495,2 545,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (407,9) (1.086,6) (94,8) (254,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2.141,2) (1.235,0) (497,7) (289,4)
Przepływy pieniężne netto razem (418,9) 5,9 (97,3) 1,4
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 6,24 8,59 1,48 2,01
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 6,24 8,59 1,48 2,01
  mln PLN  mln EUR 
Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018
Aktywa razem 23.672,1 22.223,9 5.558,8 5.168,3
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12.715,3 12.034,7 2.985,9 2.798,8
Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
Kapitał własny razem 12.715,4 12.034,8 2.985,9 2.798,8

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2019 na dzień 31.12.2018
1 EUR = 4,2585 PLN 1 EUR = 4,3000 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok 2019 za rok 2018
1 EUR = 4,3018 PLN 1 EUR = 4,2669 PLN