List Prezesa
Zarządu

Wskaźniki na stronie:

Szanowni Państwo!

Ubiegły rok, chociaż stawiał przed firmą wiele wyzwań, był dla Grupy Kapitałowej LOTOS rokiem dobrym, w którym udowodniliśmy umiejętność finalizacji trudnych projektów inwestycyjnych. Pomimo niełatwego otoczenia makroekonomicznego, sytuacja finansowa koncernu pozostaje stabilna. Uzupełniające się segmenty działalności zapewniają mu odporność na znaczne zmiany czynników rynkowych.

Spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego odbiło się negatywnie dla warunków prowadzenia naszego biznesu. Pogorszenie się marż rafineryjnych dla większości naszych produktów oraz notowań ropy naftowej i zwłaszcza gazu ziemnego skumulowały wyzwania, na które musieliśmy odpowiedzieć. Pomimo tak niekorzystnych warunków makroekonomicznych, EBITDA wg LIFO w ubiegłym roku wyniosła 2,9 mld zł, co stanowi obniżenie jedynie o 8% w porównaniu do 2018 roku. To pokazuje, że potrafimy konsekwentnie realizować ambitne założenia. Koncern sprostał też wyzwaniu, jakim było czasowe wstrzymanie dostaw rosyjskiego surowca do Polski rurociągiem „Przyjaźń”. Dołożono wszelkich starań, dzięki czemu tzw. kryzys chlorkowy nie wpłynął na pracę naszego zakładu ani na dostępność naszych produktów na rynku. Spółka wypłaciła też rekordową dywidendę za rok 2018 w wysokości 555 mln zł (3 zł na akcję).

Ubiegły rok to przede wszystkim czas finalizacji Projektu EFRA. Jak bywa to w przypadku nowych instalacji, w czasie pierwszych miesięcy ich funkcjonowania pojawiła się jeszcze konieczność pewnych korekt technicznych. Jednak spółka potrafiła nad tym zapanować, dzięki czemu jesteśmy dziś bardziej efektywni i ekologiczni. Zaprzestaliśmy produkcji zasiarczonego oleju opałowego, co stanowi odpowiedź na obowiązujące od 2020 roku przepisy IMO ograniczające zawartość siarki w paliwach żeglugowych. Dzięki nowym instalacjom produkujemy m.in. więcej oleju napędowego, na który ciągle rośnie popyt na rynku. Zrealizowaliśmy kamień milowy na drodze naszej strategii i możemy wkroczyć na tory nowych wyzwań w celu realizacji projektów, dzięki którym pozostaniemy na ścieżce generowania wartości dla naszych akcjonariuszy.

Projektem, na którym najbardziej nam zależy, jest budowa Hydrokrakingowego Bloku Olejowego. Umożliwi on m.in. produkcję wysokiej jakości bazowych olejów smarowych. Nadal poważnie rozważamy też projekt budowy elektrociepłowni. Dzięki tej inwestycji zwiększylibyśmy nie tylko bezpieczeństwo energetyczne naszego zakładu, ale również nasze portfolio produktowe. Analizujemy również reaktywację projektu budowy terminalu morskiego na Martwej Wiśle, który umożliwi wykonywanie przeładunków komponentów i produktów na własnym nabrzeżu, dywersyfikację kanałów ekspedycji produktów i importu surowców oraz zmniejszenie kosztów.

W 2019 roku oddano do użytku 500. obiekt w naszej sieci paliw. Jednym z elementów strategii jest wzmacnianie pozycji koncernu w segmencie stacji zlokalizowanych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Obecnie już 21 Miejsc Obsługi Podróżnych funkcjonuje pod marką LOTOSU. Zależy nam na dalszym rozwoju i optymalizacji naszej sieci. Nie chodzi tylko o zwiększanie liczby obiektów, ale też o podnoszenie poziomu jakości obsługi i atrakcyjności tych już działających w naszym portfolio. Grupa LOTOS chce być liderem w segmencie paliw alternatywnych. W 2019 roku testowano Niebieski Szlak, na którym działa obecnie 12 punktów ładowania aut elektrycznych. Nasza strategia zakłada budowę 130 takich stacji do 2022 roku. Inwestujemy też w wodór. Chcemy, by do końca 2021 roku powstały dwie stacje tankowania tego paliwa a na terenie rafinerii instalacje do jego oczyszczania i dystrybucji.

Koncern aktywnie działa również w tematach związanych z LNG i CNG. Grupa LOTOS razem ze spółką Gaz-System analizuje projekt budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw oraz budowy bunkierki z funkcją wytwarzania energii elektrycznej. W drugiej połowie 2019 roku wybrano podmiot, który pracuje nad studium wykonalności budowy tego terminalu.

Rozwija się cała nasza grupa kapitałowa. LOTOS Oil cały czas rozszerza swój portfel olejów smarnych, aby odpowiadały one najwyższym wymogom Klientów i pozwalały na pracę pojazdów w ekstremalnych warunkach pogodowych. W 2019 roku spółka LOTOS Asfalt posiadała około 45% udziału w krajowym rynku asfaltów modyfikowanych a w planach ma dalsze umacnianie pozycji lidera w tym segmencie. Istotnym elementem bezpieczeństwa produkcyjnego Grupy Kapitałowej LOTOS jest ekspedycja produktów transportem kolejowym z rafinerii w Gdańsku. Dlatego też zmienia się nasz tabor kolejowy – w ciągu ostatniego roku spółka LOTOS Kolej podpisała umowy na pozyskanie 11 nowych elektrycznych lokomotyw.

Jesteśmy mecenasem polskiego sportu i kultury. Nasza rozpoznawalna marka jest kojarzona z emocjami dostarczanymi przez najlepszych sportowców. Wiemy, że „NAJ” nie bierze się znikąd, dlatego będziemy kontynuować wspieranie wybitnych polskich sportowców i artystów.

Jestem przekonany, że tych sukcesów nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników. Dziękuję również Radzie Nadzorczej za konstruktywną współpracę oraz naszym Klientom, którzy wybierając nasze produkty i usługi zaufali wysokiej jakości LOTOSU. Osobne podziękowania kieruję w stronę naszych Akcjonariuszy oraz Partnerów biznesowych i społecznych, którzy wspierali nas w realizacji celów.

Funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS objąłem już w roku 2020. Kierowany przeze mnie Zarząd staje teraz przed kolejnymi wyzwaniami. Jednym z nich okazał się koronawirus. Kiedy oddajemy w Państwa ręce niniejszy Zintegrowany Raport Roczny cała gospodarka światowa boryka się z konsekwencjami trwającej pandemii. Spadek popytu na paliwa dotknął branżę rafineryjną. Tylko dzięki przemyślanym działaniom Grupa LOTOS elastycznie zaadaptowała się do trudnych warunków, m.in. ograniczając produkcję paliwa lotniczego na rzecz zwiększenia puli innych wysokomarżowych produktów, głównie oleju napędowego, oraz poprzez alokowanie części produktów w eksporcie morskim. Wprowadzone środki bezpieczeństwa umożliwiły zachowanie ciągłości pracy rafinerii oraz dystrybucji produktów. Mimo pandemii, rafineria cały czas pracuje niemal na najwyższych obrotach, co należy odnotować jako ewenement, jeśli spojrzy się na pozostałe rafinerie europejskie.

Za nami również ogłoszenie warunkowej zgody Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN Orlen. 14 lipca 2020 r. to istotna data w procesie budowania liczącej się i konkurencyjnej grupy na europejskim rynku energetycznym. Stworzenie silnego koncernu multienergetycznego przyniesie wiele korzyści dla Polski i jej gospodarki. Pozwoli naszemu krajowi wreszcie stworzyć podmiot, który nie będzie już spychany na europejski margines. Zyska na tym również nasza firma, która otrzyma szerszy dostęp do rynków i rozwinie nowe koncepcje biznesowe. Natomiast tylko przeprowadzenie tego procesu zgodnie z obowiązującym prawem i za zgodą wszystkich Akcjonariuszy, w tym dominującego Skarbu Państwa, daje szansę na zakończenie całego postępowania sukcesem. Jako Zarząd Grupy LOTOS dołożymy wszelkich starań, aby odbyło się to z korzyścią zarówno dla wszystkich naszych interesariuszy, jak i całej polskiej gospodarki.

Z poważaniem,

Podpis Prezesa

Paweł Jan Majewski
Prezes Zarządu
Grupy LOTOS