EN

Odpady


Wskaźniki na stronie:

Preferujemy najbardziej korzystne dla środowiska metody zagospodarowania odpadu, takie jak recykling i odzysk, natomiast wyraźnie ograniczamy metody mniej ekologiczne, takie jak spalanie bez odzysku energii, składowanie i inne formy utylizacji.

Dlatego w dziedzinie postępowania z odpadami dążymy do tego, aby możliwie największa ich część była przekazywana od­biorcom zewnętrznym, którzy poddadzą je procesom odzysku lub recyklingu.

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne według metody postępowania

   Mg
Odpady niebezpieczne  Odpady inne niż niebezpieczne 
2018 2019 2018 2019
Powtórne wykorzystanie odpadu 0,0 0,0 0,0 40,3
Recykling (w tym organiczny, np. kompostowanie) 921,3 1 078,00 1 274,5 271,9
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 5 296,40 4 329,0 8 461,3 9 236,80
Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo) 1 255,2 778,5 8,3 18,1
Składowanie na składowiskach odpadów 0,0 0,0 109,4 91,8
Wprowadzanie do głębokich studni 0,0 0,0 0,0 0,0
Przechowywanie na terenie zakładu 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe 594 178,2 729,8 649,6
Łącznie 8 066,9 6 363,70 10 583,3 10 308,5