EN

Łańcuch wartości


Wskaźniki na stronie:

Działalność w Grupie Kapitałowej LOTOS opiera się na modelu zarządzania segmentowego, który buduje pełen łańcuch tworzenia wartości – od wydobycia po sprzedaż gotowych produktów.

Przestrzegamy idei zrównoważonego rozwoju i działamy w zgodzie z polityką bezpieczeństwa energetycznego. Dbamy, żeby nasz wpływ na środowisko naturalne, ludzi oraz gospodarkę był jak najkorzystniejszy i przynosił zarówno wzrost wartości Firmy, jak i korzyści dla jej interesariuszy.

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS obejmuje następujące procesy:

Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu

na terenie trzech krajów: Polski, Litwy oraz Norwegii (największego gracza w regionie). Główna część wydobycia (74%) pochodzi z Norwegii. Rezerwy 2P grupy znajdują się w większości pod dnem Morza Bałtyckiego (59%) oraz Morza Norweskiego (31%).

Przerób ropy naftowej

Do Grupy Kapitałowej LOTOS należy jedna z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie zlokalizowana w Gdańsku. Jej nominalne moce przerobowe wynoszą około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Posiada unikalne połączenie kanałów zaopatrzenia w surowiec drogą lądową, ze wschodu, za pośrednictwem sieci rurociągów PERN. Dostęp kanałów zaopatrzenia pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, a także płynną reakcję na zmienność cen produktów naftowych i gatunków rop naftowych. Dominującym gatunkiem przerabianej w Gdańsku ropy jest rosyjska ropa Ural (ponad 70%). Pozostałą część surowca stanowią ropy naftowe importowane z innych kierunków, m.in. z Arabii Saudyjskiej oraz ze złóż eksploatowanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej LOTOS. W wyniku przerobu ropy naftowej rafineria wytwarza następujące główne produkty: paliwa (benzynę bezołowiową, olej napędowy, lekki olej napędowy), paliwo lotnicze, asfalty, ciężki olej opałowy. Zakład w Gdańsku posiada najwyższy w Polsce i jeden z najwyższych w Europie, współczynnik złożoności procesu przeróbczego (Wskaźnik Kompleksowości Nelsona).

Dystrybucja i sprzedaż

Paliwa wytworzone w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku są sprzedawane na krajowym rynku detalicznym wyłącznie za pośrednictwem sieci stacji paliw własnych i partnerskich. Natomiast na rynku hurtowym odbiorcami produktów są międzynarodowe koncerny, Agencja Rezerw Materiałowych i Agencja Mienia Wojskowego, krajowi odbiorcy hurtowi oraz niezależni operatorzy. Na koniec 2019 r. w Polsce działało 506 stacji paliw z logo LOTOS. Ponadto Grupa Kapitałowa LOTOS posiadała 20 tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7. Grupa współpracuje też z partnerem zewnętrznym w zakresie franczyzy korporacyjnej dotyczącej restauracji Subway. Na koniec 2019 r. w stacjach paliw LOTOS funkcjonowało 35 restauracji Subway. Grupa Kapitałowa LOTOS dostarcza swoje produkty do odbiorców m.in. za pośrednictwem kolei poprzez swoją spółkę LOTOS Kolej.

Oprócz przewozu produktów Grupy LOTOS spółka LOTOS Paliwa świadczy także usługi w zakresie przewozów innych towarów, w tym niebezpiecznych. Posiada m.in. umowę z Siłami Zbrojnymi RP na przewóz paliwa lotniczego F-34. W swej działalności w zakresie dystrybucji paliw Grupa LOTOS wykorzystuje ponadto: nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern, zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, bazy paliw w Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim i Rypinie.

Grupa LOTOS sprzedaje swoje produkty do ponad 80 krajów.