EN

Emisje gazów cieplarnianych

Najistotniejszym źródłem wpływu na środowisko wynikającym z naszej działalności jest emisja gazów do atmosfery. Dlatego staramy się, aby w procesach powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza stosować najlepsze dostępne techniki i praktyki, minimalizujące oddziaływanie na środowisko.

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych z instalacji Grupy Kapitałowej LOTOS (również tych, które nie uczestniczą w systemie handlu uprawnieniami do emisji) wyznacza się na podstawie metodyki określonej w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066. Ilość spalonych paliw lub przerobionych materiałów wsadowych mnożona jest przez odpowiednie współczynniki obliczeniowe (wartość opałowa, współczynnik emisji, współczynnik utleniania), co w efekcie daje sumaryczną emisję gazów cieplarnianych. Emisję pośrednią wyznacza się na podstawie ilości energii elektrycznej i ciepła zakupionych z zewnątrz grupy kapitałowej, pomnożonych przez odpowiednie współczynniki emisji, które publikuje okresowo Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS (Zakres 1)

  [Mg CO2e]
Źródło emisji 2017 2018 2019
Emisje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej 64 780 27 738 78 314
Emisje związane z wytwarzaniem ciepła 1 185 801 1 330 734 1 336 365
Emisje z procesów chłodniczych i wytwarzania pary 0 0 0,0
Emisje z przetwarzania fizycznego i chemicznego 585 486 627 835 612 639
Emisje fluoruwęglowodorów (HFC) 0 0 0,3
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 0 0 0,0
Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych razem 1 836 067 1 986 307 2 027 318

Główne procesy odpowiadające za bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS

  [Mg CO2e]
Proces 2017 2018 2019
Produkcja ciepła i energii elektrycznej 319 607 355 265 351 531
Produkcja rafineryjna 1 479 436 1 630 964 1 638 562
Spalanie gazu odpadowego na platformach 50 540 45 550 52 098
Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych razem 1 849 493 2 031 780 2 042 191

* Dotyczy spółek: Grupa LOTOS, Energobaltic, LOTOS Asfalt, RCEkoenergia, LOTOS Petrobaltic.

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS (Zakres 2)

Źródło emisji 2017 2018 2019
Zakup energii elektrycznej z zewnątrz Grupy Kapitałowej [MWh] 672 320 704 780 716 127
Zakup energii cieplnej z zewnątrz Grupy Kapitałowej [GJ] 9 446 6 248 5 225
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej [Mg CO2e] 541 945 547 681 553 566
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary [Mg CO2e] 1 087 719 601
Emisje pośrednie gazów cieplarnianych razem 543 032 548 401 554 167

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie LOTOS (Zakres 2)

Źródło emisji 2017 2018 2019
Zakup energii elektrycznej z zewnątrz Spółki [MWh] 501 513 540 740 549 689
Zakup energii cieplnej z zewnątrz Spółki [GJ] 0 0 0
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej  [Mg CO2e] 404 261 420 696 424 910
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary [Mg CO2e] 0 0 0
Emisje pośrednie gazów cieplarnianych razem 404 261 420 696 424 910

Współczynniki emisyjności

Grupa LOTOS   2018 2019
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1+2) na tonę przerobionej ropy Mg CO2e /Mg 0,214 0,205
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1+2) według metodyki CWT kg CO2e /CWT 27,5 26,8