EN

Tabela GRI

102-55

Wskaźniki profilowe

GRI 102: wskaźniki profilowe

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
102-1 Nazwa organizacji Pełny
102-2 Główne marki, produkty i usługi Pełny
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny
102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja Pełny
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Pełny
102-6 Skala działalności Pełny
102-7 Obsługiwane rynki Pełny
102-8 Informacje o pracownikach Częściowy
102-9 Opis łańcucha dostaw Pełny
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw Pełny
102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Pełny
102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Pełny
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach Pełny
102-14 Oświadczenie kierownictwa Pełny
102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w organizacji Pełny
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych Pełny
102-18 Struktura zarządcza organizacji Pełny
102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny
102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Pełny
102-42 Podstawy identyfikacji i doboru interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny
102-43 Podejście organizacji do zaangażowania interesariuszy Pełny
102-44 Kluczowe kwestie i tematy wskazywane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji Pełny
102-45 Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Pełny
102-46 Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic materialności aspektu Pełny
102-47 Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowanych w procesie definiowania zawartości raportu Pełny
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu Pełny
102-49 Znaczące zmiany względem poprzedniego okresu raportowania dotyczące zasięgu i zakresu oddziaływania istotnych aspektów Pełny
102-50 Okres raportowania Pełny
102-51 Data publikacji ostatniego raportu Pełny
102-52 Cykl raportowania Pełny
102-53 Punkt kontaktowy do skierowania pytań dotyczących raportu lub jego zawartości Pełny
102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Pełny
102-55 Tabela treści GRI Pełny
    — —
102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Pełny

Wskaźniki szczegółowe

Tematy społeczne

Wyniki ekonomiczne

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Pełny
201-3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach Pełny
Wskaźnik własny 1 Strategia biznesowa, prognozy rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS na kolejne lata Pełny

Wpływ na klimat

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Pełny
Wskaźnik własny 2 Wpływ spółki na klimat Pełny

Pośredni wpływ ekonomiczny

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu Częściowy

Praktyki zakupowe

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
204-1 Udział wydatków przeznaczonych na produkty i usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji Pełny

Zapobieganie korupcji

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
205-1 Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka Pełny
205-2 Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych Pełny

Tematy środowiskowe

Materiały i surowce

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
301-1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości Pełny

Energia

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji Pełny
302-3 Efektywność energetyczna Pełny
302-4 Zmniejszenie zużycia energii Pełny

Woda

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
303-1 2016 Pobór wody według źródła Pełny

Bioróżnorodność

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi Pełny

Emisje

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Pełny
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych Pełny
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Pełny
305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Pełny
305-6 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową do powietrza Pełny
305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza Pełny

Ścieki i odpady

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
306-1 Całkowita objętość ścieków, według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia Pełny

Odpady

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
OG5 Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji Pełny
OG6 Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów Pełny
OG7 Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji Pełny
    — —

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
307-1 Kwota istotnych kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Pełny

Tematy społeczne

Zatrudnienie

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Częściowy
401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności (np.. Ubezpieczenia, opieka zdrowotna etc.) Pełny

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
403-1 2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Pełny
403-2 2018 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Pełny
403-3 2018 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny
403-5 2018 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny
403-6 2018 Programy promocji zdrowia dla pracowników Pełny
403-7 2018 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy Pełny
403-8 2018 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Pełny
403-9 2018 Urazy związane z pracą Częściowy
403-10 2018 Problemy zdrowotne związane z pracą Częściowy

Szkolenia i edukacja

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników Pełny
404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę Pełny
404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników Częściowy

Różnorodność i równość szans

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Pełny

Społeczność lokalna

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju Częściowy
Wskaźnik własny 3 Działalność sponsoringowa i charytatywna Pełny
Wskaźnik własny 4 Działalność Fundacji LOTOS Pełny

Integralność środków trwałych i bezpieczeństwo procesów

Wskaźnik Opis wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w Raporcie
OG13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności Pełny

Dowiedz się więcej o GRI