EN

Relacje z otoczeniem społecznym

Wskaźniki na stronie:

Traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia organizacji. Budujemy trwałe i pozytywne relacje z interesariuszami i w ten sposób dążymy do skutecznego integrowania swojej strategii oraz podejmowanych działań z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi.

W całej Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje ujednolicona polityka w obszarze społecznym, która skupia się na realizacji celów w następujących trzech dziedzinach:

ikonka cel zdrowie

poprawa jakości życia
(zdrowie, bezpieczeństwo na drogach, edukacja)

ikonka cel ekologia

dbałość o środowisko
naturalne

(ekologia i ochrona środowiska)

ikonka cel rozwoj

rozwój innowacji

Wspieramy inicjatywy i projekty społeczne. Nasza działalność sponsoringowa skupia się na sporcie, kulturze i sztuce oraz działaniach społecznych i ekologicznych, realizowanych przede wszystkim w powiatach i województwach, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Kapitałowej LOTOS, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona działalność handlową, m.in. na stacjach paliw.

W 2019 r. spółki Grupy Kapitałowej LOTOS zrealizowały:

  • 24 projekty z zakresu sponsoringu sportu;
  • 32 projekty z zakresu sponsoringu kultury;
  • 11 projektów z zakresu działań społecznych i ekologicznych.

Grupa LOTOS, kierując się zasadą odpowiedzialności za wpływ, jaki może wywierać na otoczenie, dużą wagę przywiązuje do właściwego i zadowalającego kształtowania relacji ze społeczeństwem, z sąsiadami oraz lokalną społecznością.

Spółka prowadzi dialog ze swoimi kluczowymi interesariuszami. Jest to dla nas ważne narzędzie służące do budowy zaufania. Poprzez aktywną komunikację z naszym otoczeniem społecznym staramy się niwelować zagrożenia związane z bieżącą działalnością firmy oraz aktywnie odpowiadać na potrzeby naszych interesariuszy. Przykładem podejmowanego dialogu są konsultacje społeczne organizowane przed rozpoczęciem ważnych inwestycji na terenie rafinerii.

Szczególną wagę koncern przykłada też do projektów ukierunkowanych na kwestie rozwoju młodych ludzi. Wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, to zagadnienie, któremu Grupa LOTOS poświęca od lat wiele uwagi. Firma poczuwa się do odpowiedzialności za los dzieci i młodzieży wychowujących się w bezpośredniej bliskości jej zakładów. Szczególną rolę odgrywa tu działalność Fundacji LOTOS.