EN

Etyczny łańcuch dostaw

Wskaźniki na stronie:

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na wiele aspektów społecznych i środowiskowych, dlatego dba ona o to, by łańcuch dostaw, od poszukiwania i eksploatacji złóż, przez produkcję, po sprzedaż gotowych produktów i usług, był odpowiedzialny.

Grupa kapitałowa LOTOS wspiera budowanie wartości w całych łańcuchu dostaw poprzez:

  • dążenie do efektywnego wykorzystania aktywów w całym łańcuchu wartości,
  • aktywne zarządzanie szansami i ryzykami,
  • tworzenie innowacji technologicznych podnoszących konkurencyjność na rynku,
  • usprawnianie procesów zapewniające bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

W 2019 w ramach systemu zarządzania ryzykiem nie odnotowano ryzyk wystąpienia przypadków pracy przymusowej ani pracy dzieci oraz ryzyka naruszeń prawa do wolności zgromadzeń lub założeń układów zbiorowych w łańcuchu dostaw. Analizy dotyczące tych ryzyk są prowadzone przez Grupę Kapitałową LOTOS na podstawie dostępnych informacji i potencjalnych zgłoszeń zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem.