EN

Nasze kapitały


W procesie tworzenia wspólnej wartości dużą wagę przywiązujemy do efektywnego zarządzania posiadanymi kapitałami i właściwego wykorzystania ich potencjału oraz możliwości w poszczególnych segmentach naszej działalności.

Rozsądne gospodarowanie i pomnażanie kapitału finansowego pozwala nam na inwestycje w zasoby niefinansowe Grupy Kapitałowej LOTOS, które z czasem generują kolejne zyski. Od lat konsekwentnie inwestujemy w doskonalenie procesów wydobycia i produkcji, rozwój pracowników i budowanie kultury innowacji wewnątrz organizacji oraz tworzenie innowacyjnych produktów. Nieustannie myślimy też nad rozwiązaniami mającymi na celu ograniczanie naszego śladu środowiskowego. Staramy się również wywierać pozytywny wpływ społeczny poprzez działalność charytatywną i sponsoringową.

Nasze kapitały
 • Wkład na koniec 2018 r.

  9 626 075 l

  Łączne zużycie ropy

  11 282 376 t

  Łączne zużycie produktów końcowych

  28 906 273 MWh

  Całkowite zużycie energii

  3 830 MJ/t

  Współczynnik efektywności energetycznej (WWWE2)

  1 956 857 t CO2e

  Łączne emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych

  0,214 Mg CO2e / Mg ropy

  Wskaźnik intensywności emisji CO2

  8 066,9 Mg

  Całkowita waga odpadów niebezpiecznych

  10 624,9 Mg

  Całkowita waga odpadów innych niż niebezpieczne

  Zarządzanie kapitałem

  Jako organizacja, w której funkcjonują zakłady z przemysłu paliwowego i energetycznego, jesteśmy przekonani o tym, że nasza działalność – jeśli prowadzona odpowiedzialnie – może odbywać się bez uszczerbku dla otaczającego środowiska.

  Działając w branży energochłonnej duży nacisk kładziemy na ciągłe doskonalenie w zakresie efektywności energetycznej. Poprzez systematyczne obniżanie zużycia energii pierwotnej w naszych zakładach udaje nam się regularnie obniżać współczynniki emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania sieci energetycznej w naszym kraju.

  Dużą uwagę w naszych lokalizacjach przykładamy również do kwestii odpadów, dążąc do tego, aby wytwarzać ich możliwie najmniej. Mimo to, chcąc sprawnie zarządzać produkcją, wytworzenia pewnych odpadów nie da się uniknąć. W przeważającej części naszych lokalizacji – w tym w rafinerii w Gdańsku – odpadów nie przetwarzamy. Jednak przekazując je firmom zewnętrznym dbamy, aby firmy te posiadały stosowne pozwolenia na gospodarowanie odpadami oraz preferujemy tych odbiorców, którzy zapewnią nas, że odebrane od nas odpady ostatecznie poddane zostaną procesowi odzysku lub recyklingu.

  Rezultaty na koniec 2019 r.

  10 672 434 l

  Łączne zużycie ropy

  11 183 428 t

  Łączne zużycie produktów końcowych

  33 456 174 MWh

  Całkowite zużycie energii

  4 044 MJ/t

  Współczynnik efektywności energetycznej (WWWE2)

  2 027 970 t CO2e

  Łączne emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych

  0,205 Mg CO2e / Mg ropy

  Wskaźnik intensywności emisji CO2

  6 363,7 Mg

  Całkowita waga odpadów niebezpiecznych

  10 308,5 Mg

  Całkowita waga odpadów innych niż niebezpieczne

 • Wkład na koniec 2018 r.

  10,8 mln t

  Przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii

  86

  Liczba obsługiwanych rynków

  495

  Liczba stacji paliw

  20

  Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych

  31,4%

  Udział w krajowym rynku paliw

  20,4 tys. boe/dzień

  Wielkość wydobycia

  Zarządzanie kapitałem

  Grupa LOTOS posiada jedną z najmłodszych i najbardziej nowoczesnych rafinerii w Europie. Pomimo tego cały czas inwestujemy w coraz bardziej efektywny przerób ropy naftowej (Projekt EFRA) i na bieżąco rozszerzamy i dostosowujemy nasze portfolio produktowe do aktualnej sytuacji na rynku.

  Zgodnie z naszą strategią rozwijamy i standaryzujemy naszą sieć stacji paliw pod kątem ujednolicenia wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej placówek oraz optymalizacji jakości obsługi. Główne działania w zakresie poprawy jakości obsługi w sieci sprzedaży to: wdrażane programy szkoleń pracowników, konkursy sprzedażowe i motywacyjne dla pracowników stacji, rozwój programów lojalnościowych i uatrakcyjnienie oferty biznesowej, w tym współpracy z dużymi firmami spedycyjnymi.

  Równolegle rozwijamy naszą działalność wydobywczą. Osiągnięty w 2019 r. wzrost wydobycia był wynikiem uruchomienia nowego złoża Utgard w Norwegii w warunkach obserwowanej naturalnej tendencji spadkowej z już eksploatowanych złóż. Cały czas analizujemy też pozyskanie nowych aktywów wydobywczych.

  Rezultaty na koniec 2019 r.

  10,7 mln t

  Przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii

  86

  Liczba obsługiwanych rynków

  506

  Liczba stacji paliw

  20

  Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych

  32,6%

  Udział w krajowym rynku paliw

  20,7 tys. boe/dzień

  Wielkość wydobycia

 • Wkład na koniec 2018 r.

  30,121 mld PLN

  Całkowite przychody ze sprzedaży

  4,502 mld PLN

  Skonsolidowany zysk ze sprzedaży

  2,98 mld PLN

  Zysk operacyjny

  12,03 mld PLN

  Poziom kapitału własnego

  250

  Liczba działań zidentyfikowanych w ramach Programu Poprawy Efektywności

  443,2 mln PLN

  Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu

  560,8 mln PLN

  Nakłady inwestycyjne w segmencie wydobywczym

  Zarządzanie kapitałem

  Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego.

  Na wyniki formy pozytywny wpływ miał realizowany Program Poprawy Efektywności, którego celem jest identyfikacja i raportowanie działań proefektywnościowych w Grupie Kapitałowej LOTOS. Największy udział efektów przypada na obszary Produkcji i Energii oraz Transportu i Logistyki.

  Koncern stale inwestuje w rozwój. Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych w 2020 roku przy wykorzystaniu środków własnych oraz finansowania zewnętrznego. W 2019 roku wskaźnik Dług netto/EBITDA LIFO wynosił 1,0x, a więc znacznie poniżej poziomu zapisanego w strategii rozwoju i na bezpiecznym dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych spółki, w tym inwestycji kapitałowych.

  Rezultaty na koniec 2019 r.

  29,493 mld PLN

  Całkowite przychody ze sprzedaży

  3,844 mld PLN

  Skonsolidowany zysk ze sprzedaży

  1,97 mld PLN

  Zysk operacyjny

  12,71 mld PLN

  Poziom kapitału własnego

  288

  Liczba działań zidentyfikowanych w ramach Programu Poprawy Efektywności

  395,2 mln PLN

  Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu

  629,5 mln PLN

  Nakłady inwestycyjne w segmencie wydobywczym

 • Wkład na koniec 2018 r.

  5 045

  Łączna liczba pracowników

  14% (kobiety); 13% (mężczyźni)

  Procent nowo zatrudnionych pracowników w skali Grupy

  21 godzin

  Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika

  9,25

  Wskaźnik częstotliwości wypadków

  54,07

  Wskaźnik ciężkości wypadków

  32

  Liczba zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym

  170,4 mln zł

  Wielkość świadczeń pracowniczych

  Zarządzanie kapitałem

  Wzrost zatrudnienia w koncernie wynikał m.in. z konieczności skompletowania załogi dla nowej platformy Petro Giant (LOTOS Petrobaltic), jak również rozwoju działalności spółek LOTOS Kolej, LOTOS Asfalt oraz LOTOS Paliwa.

  Spółka realizuje zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania, w poszanowaniu dla zróżnicowanego, wielokulturowego społeczeństwa i kładzie szczególny nacisk na równe traktowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia itp.

  Ryzyko związane z bezpieczeństwem pracy pracowników i kontrahentów realizujących prace na terenie i na rzecz GK LOTOS jest jednym z kluczowych dla organizacji. Budowanie kultury bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie wypadkom jest zadaniem priorytetowym dla kierownictwa i pracowników Grupy LOTOS S.A. Z tego względu na platformie e-learningowej stworzono szkolenie BHP – „Poznaj Złote zasady bezpieczeństwa pracy pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS”. Wprowadzono również nowy projekt wizualizacji bezpieczeństwa pracy, która obejmuje m.in. oznakowania informacyjne, motywacyjne, infografikę oraz oznakowanie podłogowe.

  Rezultaty na koniec 2019 r.

  5 368

  Łączna liczba pracowników

  16% (kobiety); 14% (mężczyźni)

  Procent nowo zatrudnionych pracowników w skali Grupy

  21 godzin

  Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika

  7,93

  Wskaźnik częstotliwości wypadków

  26,23

  Wskaźnik ciężkości wypadków

  27

  Liczba zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym

  207,5 mln zł

  Wielkość świadczeń pracowniczych

 • Wkład na koniec 2018 r.

  331

  Liczba godzin przepracowana w ramach wolontariatu pracowniczego

  22

  Liczba projektów z zakresu sponsoringu sportu

  17

  Liczba projektów z zakresu sponsoringu kultury

  14

  Liczba projektów z zakresu działań społecznych i ekologicznych

  130

  Liczba darowizn przekazanych przez Fundację LOTOS

  6 mln PLN

  Kwota wsparcia przekazanego przez Fundację LOTOS

  Zarządzanie kapitałem

  Grupa Kapitałowa LOTOS traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia organizacji. W procesie budowania trwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami Grupa LOTOS dąży do skutecznego integrowania swojej strategii oraz podejmowanych działań z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi.

  Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera inicjatywy i projekty społeczne. Działalność sponsoringową skupia na obszarach sportu, kultury i sztuki oraz działaniach społecznych i ekologicznych realizowanych przede wszystkim w powiatach i województwach, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Kapitałowej LOTOS, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona działalność handlową, m.in. na stacjach paliw. W działalność dobroczynną koncernu chętnie angażują się również sami pracownicy, w tym dzięki różnego rodzaju inicjatywom organizowanym przez pracodawcę.

  Rezultaty na koniec 2019 r.

  1 297

  Liczba godzin przepracowana w ramach wolontariatu pracowniczego

  24

  Liczba projektów z zakresu sponsoringu sportu

  32

  Liczba projektów z zakresu sponsoringu kultury

  11

  Liczba projektów z zakresu działań społecznych i ekologicznych

  125

  Liczba darowizn przekazanych przez Fundację LOTOS

  8 mln PLN

  Kwota wsparcia przekazanego przez Fundację LOTOS

 • Wkład na koniec 2018 r.

  32,1%

  Procent pracowników 50+

  103

  Liczba praktykantów i stażystów

  Zarządzanie kapitałem

  W Grupie Kapitałowej LOTOS docenia się związane z wiekiem doświadczenie zatrudnionych. Pracownicy 50+ wspierają nowych pracowników w procesach adaptacyjnych (w czasie staży towarzyszących i spotkań mentorskich), relacja ta wiele uczy i przynosi korzyści obu stronom.

  LOTOS cały czas ulepsza swoją ofertę kierowaną do studentów. Stworzony w 2017 r. program stażowy „Wystartuj z LOTOSEM” został certyfikowany i wyróżniony tytułem „Staż Najwyższej Jakości”. Praktyki i staże w LOTOSIE pomagają studentom zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a także zapewniają możliwość zatrudnienia u atrakcyjnego pracodawcy. Liczba miejsc stażowych jest dostosowywana do aktualnych potrzeb biznesowych. Oprócz własnego, autorskiego programu, koncern od lat jest również partnerem wielu inicjatyw stażowych, m.in.: „Wypracuj Przyszłość” organizowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku, „Akademii Energii” Fundacji im. Lesława A. Pagi, „Go4Poland” Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych oraz „Wakacyjnego Stażu”.

  W ramach realizowanej strategii Grupa LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Aby te plany urzeczywistnić przedstawiciele koncernu podpisali w marcu 2019 r. z Politechniką Gdańską dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polegać ma na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Grupa LOTOS jest aktywna także w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru. Z jej inicjatywy powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych.

  W ramach współpracy biznesu i nauki Grupa LOTOS S.A. rozpoczęła prace w ramach programu badawczego pt. Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych wspólnie ze spółkami Budimex, Orlen Asfalt, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Spółka zależna LOTOS Asfalt podjęła inicjatywę rozwoju innowacyjnych technologii produkcji nowatorskich asfaltów przyjaznych dla środowiska.

  Rezultaty na koniec 2019 r.

  28,6%

  Procent pracowników 50+

  98

  Liczba praktykantów i stażystów

  Przeczytaj więcej o kapitale intelektualnym: