EN

Inne emisje do atmosfery (poza gazami cieplarnianymi)

Wskaźniki na stronie:

Dane na temat emisji innych substancji do atmosfery są monitorowane na poziomie skonsolidowanym, tj. całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Emisje innych substancji do atmosfery

  Mg  
2017 2018 2019
NOx 936,3 981,1 1 032,40
SOx 483,8 605,3 865,2
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP) 0,0 0,0 0,0
Lotne związki organiczne (VOC) 179 195,2 125,4
Niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP) 0,0 0,0 0,0
Pyły (PM) 90,5 79,4 39,2
Inne standardowe kategorie emisji do powietrza 342,3 357,1 350,5

Emisje substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO albo HCFC) wyniosły w 2019 r. 292,8 kg w Grupie Kapitałowej LOTOS (bez GK Geonafta i GK LUPS), podczas gdy w roku 2018 było to 333,7 kg.