EN

Ład korporacyjny

Wskaźniki na stronie:

Ład Korporacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS to zbiór etycznych zachowań i dobrych praktyk, do których stosuje się ona w swej działalności. Regulacje te wspomagają zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółek tworzących Grupę kapitałową LOTOS. Budują one wartość Firmy i zwiększają wiarygodność w oczach jej akcjonariuszy, co podnosi konkurencyjność rynkową Grupy.

Grupa LOTOS S.A. raportuje wszystkie naruszenia zasad ładu korporacyjnego, zarówno zdarzenia o charakterze incydentalnym, jak i długotrwałym. Dane są publikowane analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie relacji inwestorskich spółki.

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej LOTOS ma na celu:

  • zapewnienie przejrzystości działania Grupy LOTOS jako spółki giełdowej,
  • zwiększenie zaufania w relacjach z interesariuszami,
  • zwiększenie otwartości i dostępności dla inwestorów,
  • konsekwentne budowanie wartości spółki dla akcjonariuszy

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzą podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym oraz fundacja. Rolę Jednostki Dominującej pełni Grupa LOTOS S.A., będąc jednocześnie integratorem kluczowych funkcji zarządczych i wspierających.

Struktura Grupy Kapitałowej, stan na dzień 31.12.2019.

Źródło: Spółka