EN

Struktura zarządzania

Wskaźniki na stronie:

Walne Zgromadzenie

102-18

Kompetencje Walnego Zgromadzenia obejmują szereg spraw, których zakres jest opisany w Statucie Grupy LOTOS. Wszelkie sprawy zgłaszane są uprzednio Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. reguluje zasady zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia (jak też jego przebiegu oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej) oraz zasady uczestnictwa i wykorzystania prawa głosu.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Jej uprawnienia obejmują również delegowanie swoich członków do pełnienia określonych funkcji oraz powoływanie stałych lub doraźnych komitetów. Komitety są organami doradczymi i opiniotwórczymi, działającymi kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Wypełniają one swoje funkcje poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej uchwał, wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej oraz regulaminy komitetów. W Grupie LOTOS S.A. na stałe działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wybiera biegłego rewidenta, który jest rekomendowany istotnym spółkom Grupy Kapitałowej do przeprowadzenia badania ich sprawozdań finansowych.

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca
 • Piotr Ciach – Wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Lewandowska – Sekretarz
 • Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa – Członek
 • Dariusz Figura – Członek
 • Adam Lewandowski – Członek
 • Grzegorz Rybicki – Członek

Skład Rady Nadzorczej w podziale na wiek i płeć

Liczba osób Odsetek
Poniżej 30 lat 0 0%
30-50 lat 5 71%
Powyżej 50 lat 2 29%
Kobiety 3 43%
Mężczyźni 4 57%
Łącznie 7 100%

Źródło: Spółka

Zarząd

405-1

Zarząd reprezentuje Grupę LOTOS S.A. wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS S.A. Ponadto poszczególni Członkowie Zarządu prowadzą działania zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z funkcji operacyjnych powierzonych im w Spółce Jednocześnie każdy z Członków Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami KSH lub Statutem Spółki do kompetencji WZ lub RN oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw znajdujących się w kompetencji innego Członka Zarządu.

Na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 136/X/2018 z 10 września 2018 roku określona została struktura Zarządu X wspólnej kadencji w sposób następujący:

 • Prezes Zarządu,
 • Wiceprezes ds. Finansowych,
 • Wiceprezes ds. Produkcji i Handlu,
 • Wiceprezes ds. Inwestycji i Innowacji,
 • Wiceprezes ds. Korporacyjnych.

Skład Zarządu Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2019 roku:

 • Jarosław Wittstock – p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes ds. Korporacyjnych
 • Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu
 • Marian Krzemiński – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
 • Zofia Paryła – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Na dzień 12.03.2020 roku w skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. wchodzili:

 • Paweł Jan Majewski – Prezes Zarządu
 • Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu
 • Marian Krzemiński – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
 • Zofia Paryła – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Obszary odpowiedzialności Członków Zarządu

Źródło: Spółka

Skład Zarządu w podziale na wiek i płeć

Liczba osób Odsetek
Poniżej 30 lat 0 0%
30-50 lat 1 25%
Powyżej 50 lat 3 75%
Łącznie 4 100%
Kobiety 1 25%
Mężczyźni 3 75%
Łącznie 4 100%