EN

Bezpieczeństwo procesowe

Wskaźniki na stronie:

Grupa Kapitałowa LOTOS od wielu lat stosuje najlepsze praktyki dotyczące utrzymania integralności infrastruktury technicznej. Należą do nich: tzw. badania zerowe materiałów i urządzeń, utrzymanie ruchu oparte o działania predykcyjne i prewencyjne, program inspekcji i testów dozorowych, program badań nieniszczących (Non Destructive Testing) – badania grubości ścianek aparatów i rurociągów, program RBI (Risk Based Inspection), cykliczne remonty instalacji technologicznych, realizacja corocznych planów przeglądów profilaktycznych urządzeń, monitoring korozji, testy funkcjonalne systemów zabezpieczeń i blokad technologicznych, zarządzanie krytycznością urządzeń w zakresie czasu reakcji, zarządzanie zasobami części zamiennych i zakresami badań profilaktycznych.

W 2019 roku powołano zespół ds. bezpieczeństwa procesowego w celu nadzoru nad integralnością aktywów Grupie Kapitałowej LOTOS.

W przypadku wszystkich spółek Grupy Kapitałowej LOTOS każde zdarzenie poddawane jest analizie przyczyn i okoliczności w jakich wystąpiło. Wielokrotnie efektem tych działań są przeglądy bądź wdrożenia nowych procedur mających zapobiec tego typu przypadkom w przyszłości.

  • W spółce LOTOS Paliwa wprowadzono nowe przepisy dot. nadzoru robót budowlanych i technicznych na stacjach paliw CODO (własnych).
  • W spółce LOTOS Oil funkcjonują procedury dot. reagowania na awarie i sytuacje kryzysowe oraz badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i sytuacji niebezpiecznych. Dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa procesowego tworzone są harmonogramy kontroli kluczowych urządzeń zapobiegających nieplanowanym emisjom jakiejkolwiek substancji, w tym również materiałów nietoksycznych i niepalnych. Na poprawę bezpieczeństwa procesowego ma również wpływ wprowadzenie na wydziałach produkcyjnych Sytemu 5S. System ten umożliwia tworzenie i utrzymanie dobrze zorganizowanego, czystego, wysoko wydajnego i o wysokiej jakości stanowiska pracy.

W 2019 roku zarejestrowaliśmy 27 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym.

  • 19 z nich zostało rozpoznanych we wczesnej fazie przypadków (zaliczane do kategorii Tier 2), co pozwoliło na szybkie działanie i zapobiegnięcie przekształceniu się w zagrożenie pierwszego stopnia.
  • 8 zdarzeń zaliczonych zostało do kategorii Tier 1, tj. zagrożeń pierwszego stopnia.