EN

Prawa człowieka w relacjach z pracownikami

Grupa LOTOS kładzie mocny nacisk na respektowanie praw człowieka w relacji pracodawca–pracownik. Wartości ważne dla organizacji zostały zapisane w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dodatkowo na początku 2019 r. zarząd Grupy LOTOS postanowił wzmocnić ochronę praw pracowniczych, przyjmując do stosowania w Grupie Kapitałowej LOTOS „Politykę zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji”. Postanowienia dokumentu zawierają informacje na temat identyfikacji zjawisk niedopuszczalnych, a także mechanizmy przewidziane do stosowania w przypadkach nieprawidłowości, które zagrażają wartościom takim jak: poszanowanie godności człowieka, normy współżycia społecznego oraz zasady wzajemnego szacunku.

Zgodnie z zasadami zawartymi w naszej „Polityce zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji” nieprawidłowości zgłaszać należy do rzecznika ds. etyki, wybierając jeden z dostępnych kanałów komunikacji. Spółka planuje też szkolenia z zakresu prawidłowej identyfikacji zachowań mających znamiona mobbingu, molestowania oraz dyskryminacji.