EN

Społeczeństwo

Wartości społecznej odpowiedzialności biznesu

Wartości społecznej odpowiedzialności biznesu

Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się w prowadzeniu działalności...

Relacje z otoczeniem społecznym

Traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia organizacji. Budujemy trwałe i...

Działania na rzecz lokalnych społeczności

Relacja ze społecznościami lokalnymi zamieszkującymi tereny naszego oddziaływania to ważny element społecznej...

Działalność sponsoringowa

**W roku 2019 w ramach sponsoringu sportu koncern zrealizował 24 projekty w następujących obszarach:** Sponsoring...

Działalność Fundacji LOTOS

Od 2015 r. za zarządzanie polityką dobroczynną Grupy Kapitałowej LOTOS odpowiada Fundacja LOTOS. Misją Fundacji jest...

Prawa człowieka w łańcuchu wartości

Na każdym etapie łańcucha dostaw są ludzie, którzy tworzą produkt, transportują go lub sprzedają. Grupa Kapitałowa...

Pracownicy

Polityka personalna

Pracownicy są filarem Grupy Kapitałowej LOTOS. Firma działa w przekonaniu, że wysoko wykwalifikowana, zmotywowana i...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo pracowników jest dla Grupy Kapitałowej LOTOS sprawą kluczową. Z tego powodu organizacja stawia na...

Zarządzanie różnorodnością

Grupa Kapitałowa LOTOS ceni różnorodność – jest ona integralną częścią zarówno działań biznesowych, jak...

Prawa człowieka w relacjach z pracownikami

Grupa LOTOS kładzie mocny nacisk na respektowanie praw człowieka w relacji pracodawca–pracownik. Wartości ważne dla...

Wynagrodzenia i benefity

Pracownicy mogą otrzymać indywidualną premię roczną według zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy...

Rozwój i edukacja

Polityka szkoleniowa zapewnia każdemu pracownikowi możliwość podwyższania swoich kompetencji oraz wzmacniania silnych...

Wolontariat pracowniczy

W Grupie Kapitałowej LOTOS mamy wielu zaangażowanych społecznie pracowników. To dla nich powstał program Wolontariatu...