EN

Zasady zarządzania

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Ład Korporacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS to zbiór etycznych zachowań i dobrych praktyk, do których stosuje się ona w...

Struktura zarządzania

Kompetencje Walnego Zgromadzenia obejmują szereg spraw, których zakres jest opisany w Statucie Grupy LOTOS. Wszelkie...

Etyka

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Odpowiedzialność Grupy Kapitałowej LOTOS wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się prowadzeniem...

Etyczny łańcuch dostaw

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na wiele aspektów społecznych i środowiskowych, dlatego dba ona o to, by...

Ryzyko i bezpieczeństwo

Zarządzanie ryzykiem

Grupa Kapitałowa LOTOS jest społecznie odpowiedzialna i kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach...

Bezpieczeństwo procesowe

Grupa Kapitałowa LOTOS od wielu lat stosuje najlepsze praktyki dotyczące utrzymania integralności infrastruktury...